Vragen? Bel ons +32 (0)9 395 20 35 of mail ons

SECURITY TOOLS bvba - LOKEREN - BELGIE

SECURITY TOOLS BVBA

Industriepark E17/3

Mosten 13

B-9160 Lokeren - België / Belgique

Tel +32 (0)9.395.20.35
 Fax +32 (0)9.395.20 21 - 
Email

DOM K1

ix10KG

ix10

ix6KG

ix5KG

RS6

RS5

S5

PLURA

TITAN I6

DISCLAIMER

1. SECURITY Tools

Deze website https://www.dom-sleutelservice.be  wordt uitgebaat door de b.v.b.a. Security Tools, waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is te Mosten 13, B-9960 Lokeren, met als ondernemingsnummer BE 0560.855.384 (hierna kortweg 'SECURITY Tools' genoemd).   Alle rechten en aanspraken in deze algemene voorwaarden ten behoeve van SECURITY Tools  bedongen, worden evenzeer bedongen ten behoeve van de door SECURITY Tools ingeschakelde onderaannemers of  derden.


2. TOEPASSING

Door op deze website te surfen, documenten te lezen of te downloaden, deze op enige andere manier te raadplegen en/of er op enige andere manier gebruik van te maken, verklaart u zich akkoord met de hierna volgende voorwaarden en bepalingen en verbindt u zich ertoe om deze na te leven. Deze zijn als enige geldig, met uitsluiting van enige andere voorwaarden, en zijn van toepassing op alle internetinitiatieven van Security Tools.


3. TOEGANG TOT DE WEBSITE

De website https://www.dom-sleutelservice.be  wordt enkel voor informatieve doeleinden aangeboden. U verkrijgt enkel het recht om deze Website en zijn inhoud ten persoonlijke titel te raadplegen. Ieder commercieel gebruik door bezoekers, gebruikers of enige andere derden van deze website is strikt verboden zonder uitdrukkelijke toestemming van Security Tools bvba.

Het is strikt verboden om, op welke wijze dan ook en met welke technische middelen dan ook, zich toegang trachten te verschaffen tot delen die niet publiekelijk online zijn geplaatst. Het is tevens strikt verboden huidige website te wijzigen, aan te passen, zaken eraan toe te voegen en/of te verwijderen, op welke wijze dan ook en met welke technische middelen dan ook.

De gebruiker van deze website verbindt zich ertoe om geen enkele daad te stellen, ongeacht de gebruikte technische middelen, die op enig ogenblik de goede werking van de website op welke wijze dan ook in het gedrang kan brengen.

4. INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN

Het grafische concept, de inhoud, de structuur, de sourcecodes, de programmatuur, de afbeeldingen, de foto's, de animaties, de audiovisuele werken, de teksten, gegevens, muziek en alle andere onderdelen van huidige website zijn en blijven de exclusieve eigendom van Security Tools en worden beschermd door diverse intellectuele eigendomsrechten (waaronder het auteursrecht, het merkenrecht, enz.), hetgeen u erkent en aanvaardt. Door op deze website te surfen verkrijgt u geen enkel recht hierop.

De gehele of gedeeltelijke reproductie, verspreiding, verkoop, verdeling, publicatie, aanpassing en/of gebruik, onder welke vorm dan ook, op eender welke wijze van deze website en zijn inhoud is strikt verboden.

5. AANSPRAKELIJKHEID

De raadpleging en het gebruik van deze website https://www.dom-sleutelservice.be , van welke aard ook en met welke technische middelen dan ook, gebeurt steeds onder uw eigen verantwoordelijkheid.

 

Security Tools kan, globaal genomen, geenszins aansprakelijk gesteld worden t.a.v. de gebruiker en/of derden voor door deze laatste mogelijk geleden schade, van welke aard ook (direct, indirect,gevolgschade, enz.), winstderving, verlies van gegevens, verlies van een kans of voor eender welke schade veroorzaakt door haar nalatigheid of vergetelheid in de opstelling, uitbating en aanbieding van deze website, m.i.v. al haar onderdelen en/of de mogelijke schade van de gebruiker en/of de derde.

Security Tools zet haar beste middelen in om ervoor te zorgen dat deze Website op ieder ogenblik toegankelijk is voor een normaal aantal gebruikers. Security Tools heeft echter op ieder ogenblik het recht deze Website geheel of gedeeltelijk op te schorten of stop te zetten, zelfs zonder voorafgaande waarschuwing.  Security Tools kan niet aansprakelijk gesteld worden voor enig verlies en/of schade, van welke aard ook, dat geleden zou worden t.g.v. de opschorting, onderbrekingen, (technische) storingen, vertragingen, moeilijke bereikbaarheid, onbereikbaarheid en/of de beëindiging van (een deel van) huidige website.

Security Tools zet haar beste middelen in om ervoor te zorgen dat de gegevens en documenten die deel uitmaken van deze website volledig, accuraat en actueel zijn. Fouten en/of onvolledigheden en/of verouderde gegevens kunnen echter nooit uitgesloten worden en Security Tools kan dienaangaande derhalve geen enkele waarborg geven. Security Tools kan dan ook geenszins aansprakelijk gesteld worden ingeval van schade en/of verlies, van welke aard ook, die zou voortvloeien uit het gebruik, de raadpleging en/of het downloaden van enig onderdeel van de website https://www.dom-sleutelservice.be. 

Security Tools kan tevens geenszins aansprakelijk gesteld worden voor enige schade, van welke aard ook, die zou voortvloeien uit beslissingen die u zou nemen op basis van enige gegevens en/of informatie op huidige Website. Security Tools heeft eveneens het recht om de informatie, regels, systemen of gegevens die op de Website gepubliceerd zijn op elk moment te wijzigen.

6. LINKS NAAR ANDERE WEBSITES


De website https://www.dom-sleutelservice.be  kan links naar andere sites bevatten. Voor zover deze sites niet onder controle van Security Tools, worden zij niet noodzakelijkerwijs aanbevolen noch goedgekeurd door Security Tools.  Security Tools kan niet aansprakelijk gesteld worden voor de inhoud noch de goede werking van externe sites waarnaar verwezen wordt noch voor enige nadelige gevolgen die uit de raadpleging en/of het gebruik, op welke wijze dan ook, van die sites kunnen voortvloeien.


7. COMPUTERVIRUSSEN / MALWARE


Security-Tools zet zich maximaal in om deze website virusvrij en spywarevrij te houden. Toch kan het niet uitgesloten worden dat deze alsnog zouden voorkomen.  Security Tools kan geenszins aansprakelijk gehouden worden voor enige hieruit voortvloeiende schade en/of verlies.

 

Security Tools raadt u ten zeerste aan om steeds de nodige firewall, anti-virus en andere beschermende software te installeren teneinde mogelijke beschadigingen van uw computer te voorkomen.

 

8. PRIVACY EN PERSOONLIJKE LEVENSSFEER

De door ons toegezonden persoonsgegevens worden met de meeste zorg beheerd en onmiddellijk vernietigd op het moment dat uw bestelling afgerond is.

 

De Website maakt geen gebruik van zogenaamde 'cookies', behalve de geplaatste cookies van Google Analytics.  Zo u deze cookies wenst te verwijderen, dient u de handleiding van uw browser te raadplegen. Het staat u vrij om deze optie uit te schakelen in uw browser. Het kan zijn dat u in dat geval bepaalde onderdelen van deze Website niet of slechts gedeeltelijk kunt raadplegen en/of gebruiken.

Google Analytics wordt enkel door ons gebruikt om de trafiek naar deze website te analyseren.  Deze gegevens worden door ons niet aan derden meegedeeld.

Als u vindt dat de website https://www.dom-sleutelservice.be  niet in overeenstemming is met ons privacy-beleid, neem dan contact op met ons via email.

 

9. SLOTBEPALINGEN

Ieder geschil, van welke aard ook, dat zou voortvloeien uit de raadplegingen/of het gebruik van huidige Website valt onder de exclusieve bevoegdheid van de Hoven en Rechtbanken van het Gerechtelijk Arrondissement van Dendermonde. Enkel het Belgisch recht is van toepassing.

 

SECURITY-Tools bvba | Mosten 13 | B-9160 Lokeren

U kan bij SECURITY-Tools bvba originele DOM sleutels of certificaatsleutels nabestellen. 

Voor de nabestelling van sleutels van gecertificeerde DOM veiligheidscilinders met eigendomscertificaat, moet u ons wel een kopietje van dit certificaat overmaken.

 

Dit kan per mail op nalevering@dom-sleutelservice.be of per fax op +32 (0)9 395 20 21.

Uit veiligheidsoverwegingen worden nabestellingen van sleutels van veiligheidscilinders steeds verzekerd verstuurd naar een door u gekozen officieel postpunt bij u in de buurt. U kan de sleutels ook afhalen in onze burelen te Lokeren.

 

SECURITY TOOLS bvba

Mosten 13

B-9160 Lokeren

+32 (0)9 395 20 35

Fax +32 (09) 395 20 21

nalevering@dom-sleutelservice.be

Websites :
www.security-tools.be en https://www.veiligheidscilinders.be

Copyright © 2020 SECURITY-Tools bvba - Webdesign Net-Engineering.be - Algemene voorwaarden - Disclaimer  -  Cookies
Gebruik van deze site betekent dat u onze algemene voorwaarden accepteert

SECURITY TOOLS bvba - LOKEREN - BELGIE
SECURITY-Tools bvba | Mosten 13 | B-9160 Lokeren
SECURITY TOOLS bvba - LOKEREN - BELGIE
SECURITY-Tools bvba | Mosten 13 | B-9160 Lokeren
SECURITY TOOLS bvba - LOKEREN - BELGIE

Tel +32 (0)9.395.20.35
 Fax +32 (0)9.395.20 21 -  Email

SECURITY-Tools bvba | Mosten 13 | B-9160 Lokeren